GDPR

GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov
podľa čl. 13 a príslušných recitálov nariadenia EÚ a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES upravujúce ochranu osobných údajov [všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, (ďalej len „GDPR“)] a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Optik Petrík, s. r. o., Komenského 67, 040 01 Košice, IČO: 36 601 136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro vložka č. 17460/V, ako prevádzkovateľ informačného systému (ďalej aj „prevádzkovateľ“) pripravil tento dokument za účelom splnenia povinnosti informovať dotknuté osoby. Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknuté osoby na základe čl. 13 GDPR. Tieto informácie slúžia k zabezpečeniu plnej a transparentnej informovanosti o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom týchto údajov.

Optik Petrík, s. r. o., Komenského 67, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z čl. 34 GDPR Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

· Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa Vašich osobných údajov

OPTIK Petrík, s. r. o., Komenského 67, 040 01 Košice, IČO: 36 601 136

e-mail: r.petrik@optikpetrik.sk, t. č. +421 905 449 222

- kde si aj môžete uplatniť (písomne alebo elektronicky) Vaše práva v zmysle GDPR, ako aj kontaktovať prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov


Ak ste náš klient/zákazník

Účel spracúvania osobných údajov

a) vyhotovenie/dodanie okuliarových alebo kontaktných šošoviek (na základe údajov o zdravotnom stave uvedených v lekárskom predpise alebo na základe údajov z vyšetrenia optometristu),

b) vyšetrenie/odmeranie zraku za účelom poskytovania starostlivosti súvisiacej so zrakom prevádzkovateľom ako optometristom

c) vyšetrenie/odmeranie zraku a následného vyhotovenia/dodania okuliarových alebo kontaktných šošoviek

d) predaj tovaru alebo služby,

e) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

f) marketingové služby (e-mailom, sms) podporujúce obchodné aktivity prevádzkovateľa

g) plnenie povinností priamo súvisiacich s vedením ekonomiky a účtovníctva

h) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle GDPR

i) vybavovanie reklamácií a sťažností· Právny základ spracúvania osobných údajov

Bežné osobné údaje v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keď spracovanie je nevyhnutné pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby. Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre umožnenie komunikácie medzi Vami ako dotknutou osobou a nami ako prevádzkovateľom.

V prípade spracovania Vašich osobných údajov týkajúcich sa zdravia [pri účeloch uvedených pod bodom a), b) a c)] ide o spracovanie tzv. osobitnej kategórie osobných údajov. Spracovanie týchto osobných údajov v maximálnom rozsahu: údaj o zrakovej chybe, dioptriách, osi, cylindri, PD, výške, adícii, prizme, báze, údaj o šedom zákale je taktiež nutné za účelom vyšetrenia/odmerania zraku, ako aj vyhotovenia správnych okuliarových a kontaktných šošoviek. Pre takého spracovanie je však potrebný Váš výslovný SÚHLAS, ktorý sa nachádza na osobitnom dokumente. Takéto spracovanie potom umožňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Keďže sta naším klientom, je v našom oprávnenom záujme (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spracúvanie Vašich bežných osobných údajov na účely priameho marketingu.

Plnenie právnych povinností pri vedení ekonomicko účtovnej agendy, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétne hlavne plnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako napr.: z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, z. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, z. č. 563/2009 o správe daní v znení neskorších predpisov

Právnym základom pre vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb je čl. 6 ods. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR a v prípade vybavovania reklamácií a sťažností taktiež č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (ako aj napr. z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

· Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje (bežné) môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: sprostredkovateľovi na spracúvanie účtovníctva (ROS GROUP s. r. o., Trieda KVP 1, Košice, IČO:460 77596), poskytovateľovi softvéru a sprostredkovateľom zaisťujúcim marketingové služby (Mac Mike VAT s.r.o, Hurbanova 10, 040 01 Košice, IČO: 45877262) a ďalším osobám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Osobitnú kategóriu osobných údajov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorý pre prevádzkovateľa poskytujú služby v podobe výroby okuliarových šošoviek (Rodenstock Slovensko, s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36053309), ako aj prístrojového a softvérového vybavenia na meranie zraku. Osobné údaje budú poskytnuté aj tretím stranám ako orgánom štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iným subjektom ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

· Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov, alebo kým nebol odvolaný Váš výslovný súhlas, v prípade priameho marketingu 5 rokov odo dňa Vašej poslednej nákupnej aktivity, 3 roky od prijatia alebo odoslania pošty, 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby uplatňujúcej si práva v zmysle GDPR, 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie


Ak ste zamestnanec (bývalý, súčasný, jeho rodinný príslušník, osoba blízka)

· Účel spracúvania osobných údajov

- plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov, ako aj agendy BOZP

- evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

- vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle GDPR

· Právny základ spracúvania osobných údajov

- Ústava Slovenskej republiky

- z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- z. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov

- z. č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

- z. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- z. č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- z. č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

- z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

- z. č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov

- z. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- z. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- z. č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a súvisiace predpisy

- Obchodný zákonník

- Občiansky zákonník

- z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

- čl. 6 ods. 1, písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR

· Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme Vašej zdravotnej poisťovni; Sociálnej poisťovni; Daňovému úradu; Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny; orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru; súdom; orgánom činným v trestnom konaní; exekútorovi; sprostredkovateľovi na spracúvanie personalistiky a mzdovej (ROS GROUP s. r. o. , Trieda KVP 1, Košice), sprostredkovateľovi na zabezpečenie agendy BOZP a PO

· Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle príslušných právnych predpisov [mzdový list 70 rokov od narodenia; osobný spis zamestnanca 70 rokov od narodenia; dohody o vykonaní práce 5 rokov odo dňa skončenia; rodinné prídavky a materské príspevky, prehlásenia k dani zo mzdy, zrážky zo mzdy a podklady k mzdám 5 rokov; evidencia dochádzky a dovoleniek 3 roky; nemocenské poistenie - dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 10 rokov; pracovná neschopnosť - evidencia, štatistika 5 rokov; materská dovolenka a neplatené voľno - evidencia 5 rokov, dokumentácia BOZP 5 rokov; úrazy 5 rokov; hmotná núdza 10 rokov; ďalšie vzdelávanie zamestnancov (plán, záznamy) 5 rokov; vybavenie žiadosti dotknutej osoby uplatňujúcej si práva podľa GDPR - 1 rok odo dňa vybavenia]

Ak ste štatutárny zástupca, kontaktná alebo zodpovedná osoba alebo iný obdobný zástupca obchodného/zmluvného partnera – právnická osoba a pre obchodných/zmluvných partnerov - fyzické osoby (SZČO)


· Účel spracúvania osobných údajov

a) Príprava a vedenie dodávateľsko - odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

b) Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov

c) spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do platobného styku s prevádzkovateľom

d) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

e) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle GDPR


· Právny základ spracúvania osobných údajov

a) Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, z. č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

b) Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

c) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

d) Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

e) čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR

· Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov

a) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

b) nie sú

c) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, sprostredkovateľovi ekonomicko účtovnej agendy (ROS GROUP s. r. o. , Trieda KVP 1, Košice)

d) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

e) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona


· Doba uchovávania osobných údajov

a) 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

b) do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

c) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

d) v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. prijatá a odoslaná pošta 3 roky

e) rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby


Ak ste spoločníkom alebo štatutárnym orgánom prevádzkovateľa


a) vedenie firemnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR

b) spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré prichádzajú do platobného styku s prevádzkovateľom;

c) evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty

d) vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle GDPR

· Právny základ spracúvania osobných údajov

a) Obchodný zákonník, z. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, z. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

c) Z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

d) čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 GDPR


· Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov osobných údajov


a) príslušný registrový okresný súd; príslušný okresný úrad-odbor živnostenského podnikania, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

b) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, sprostredkovateľ ekonomicko účtovnej agendy (ROS GROUP s. r. o. , Trieda KVP 1, Košice)

c) nie sú

d) orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy a iné subjekty ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

· Doba uchovávania osobných údajov

a) 10 rokov po skončení účelu spracúvani

b) 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú

c) V zmysle právnych predpisov, napr. Prijatá a odoslaná pošta 3 roky

d) 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osobyAk ste sa dostali do zorného poľa nášho kamerového systému

· Účel spracúvania Vašich osobných údajov

ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou a vandalizmom, ako aj života či zdravia fyzických osôb· Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

· Identifikácia príjemcov alebo kategórií príjemcov Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené, ani zverejnené. Prevádzkovateľ poskytne Vaše osobné údaje iba pre účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, poprípade iným zainteresovaným subjektom pre naplnenie účelu spracovania (poisťovňa)


· Doba uchovávania Vašich osobných údajov

32 dní, potom dochádza k ich automatickej likvidácii


Informácie spoločné pre všetky dotknuté osoby:

· prevádzkovateľ nevykonáva cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín

· prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


· Ako dotknutá osoba máte tieto práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:

Ø Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby-teda právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Prevádzkovateľ má však právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami identifikátormi (čl. 15; recitál 63, 64 GDPR)

Ø Máte právo na opravu nesprávnych a neúplných údajov (čl. 16; recitál 65 GDPR).

Ø Máte poprípade právo na obmedzenie spracovania, a to v nasledujúcich prípadoch:

a) Ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) Ak ste už vzniesol námietku proti spracovaniu v prípade spracovania v oprávnenom záujme prevádzkovateľa či tretích osôb, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú na oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Ø Máte právo vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Ø Máte právo bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy podať sťažnosť (čl. 77 GDPR) dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to v prípade, ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR (www.https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/32313214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov)

Ø Máte právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok čl. 20, recitál 68 GDPR v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.

Ø Právo na výmaz „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v čl. 17, recitál 65, 66 GDPR.UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Poskytnutie Vašich osobných údajov (povinných) je nevyhnutnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (dohody) a dotknutá osoba je povinná poskytnúť tieto údaje, inak nebude možné uzatvoriť s ňou zmluvu.


Súbory cookies
Naša internetová stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokocha preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.
Jedná sa hlavne o:
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.Košice, 25. mája 2018

Objednanie

Termín merania zraku